ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อ สป. เพื่อผลิต ก.ปพ. ขนาด .๓๘ นิ้ว ปล่อยตัวนักกีฬาจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ นัด (กรดกำมะถัน และอื่นๆ) รวม ๙ รายการ


1. ชื่อโครงการ ซื้อ สป. เพื่อผลิต ก.ปพ. ขนาด .38 นิ้ว ปล่อยตัวนักกีฬาจำนวน 200,000 นัด
(กรดกำมะถัน และอื่นๆ) รวม 9 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 155,280.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ณ วันที่ 10 มิ.ย.62
เป็นเงิน 155,280.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
- จ.61 ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ
ตามสัญญาเลขที่ (ศอ.) 5/2561
ตามสัญญาเลขที่ (ศอ.) 13/2561
ตามสัญญาเลขที่ (ศอ.) 11/2561
- จ.60 ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ
ตามใบสั่งเลขที่ (ศอ.) 44/2560
ตามใบสั่งเลขที่ (ศอ.) 32/2560
- จ.พธ.ทบ. ราคาที่ได้จากการจัดหาจาก พธ.ทบ.
ตาม น.พธ. ที่ กห 0445/4061 ลง 8 พ.ค.62
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ทุกคน
6.1 พ.ท.สุชิน เรืองสมบูรณ์
6.2 ร.ต.อนุวัชร์ จันทฤาวัตน์
6.3 ร.ต.วิคาร ศรีอักษร


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15667940451.pdf