ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ. เบา 21 (แผนงานที่ 2) จำนวน 160 EA


1. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ. เบา 21 (แผนงานที่ 2) หมายเลข สป. 2530- 99-815-5827 WHEEL , SOLID RUBBER TYPE
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,160,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562
เป็นเงิน 4,160,000.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ราคา EA ละ 26,000.-บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- สืบราคาจาก บริษัท ชัยเสรี (กรุงเทพ) จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง ประธานกรรมการ
6.2 ร.อ. อธิรัช วสุกุลสิริ กรรมการ
6.3 ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15667944641.pdf