ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อ สป. เพื่อผลิตชนวนท้าย ก.ปพ. ขนาด .38 นิ้ว ปล่อยตัวนักกีฬา จำนวน 210,000 ชนวน (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุน ก.ปพ. ขนาด .38 นิ้ว และอื่นๆ) รวม 17 รายการ
1.ชื่อโครงการ ซื้อ สป. เพื่อผลิตชนวนท้าย ก.ปพ. ขนาด .38 นิ้ว ปล่อยตัวนักกีฬา จำนวน 210,000 ชนวน (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุน ก.ปพ. ขนาด .38 นิ้ว และอื่นๆ) รวม 17 รายการ
2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 176,880.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ณ วันที่ 3 ก.ค.62
เป็นเงิน 176,880.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
- จ.พธ.ทบ. ราคาที่ได้จากการจัดหาจาก พธ.ทบ.
ตาม น.พธ. ที่ กห 0445/12407 ลง 13 พ.ย.61
- ส.สืบราคา
(1) บ.ไพบูลย์เศรษฐกิจ จำกัด
(2) บ.กรุงธน ทูลส์ แอน อีควิปเมนท์ จำกัด
(3) หจก.เจ.พี.ยูเนี่ยน
(4) บ.ทวีสินทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ทุกคน
6.1 พ.ท.สมควร คงยิ่ง
6.2 พ.ต.ธนัท น้ำจันทร์
6.3 พ.ต.ศราวุธ ทองไชยประกาศ ณ วันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15668032721.pdf