ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างทำลายสารพิษ จำนวน 1 งาน


1. ชื่อโครงการ จัดหางานจ้างทำลายสารพิษ เพื่อสนับสนุน ศอ.สพ.ทบ. จำนวน 1 แผนงาน
เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2562
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 470,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 22 พ.ค. 62
เป็นเงิน 470,000.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 470,000.- บาท ต่อหน่วย
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ส. ราคาได้จากการสืบราคากลาง
(1) บริษัท มหานครธนภัณฑ์ จำกัด
(2) บริษัท ลาดพร้าว ธุรกิจ จำกัด
(3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ ( ธนบุรี )
(4) บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ทุกคน
6.1 พ.ท.วีรศักดิ์ นิลแก้ว
6.2 ร.อ.กฤษณะ แก้วผลึก
6.3 ร.ท.พงศวัชร์ วณิชวรภัทร์


ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15669613601.pdf