ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องช่วยเล็งและอุปกรณ์ชี้เป้าด้วยแสงเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ


๑. ชื่อโครงการ เครื่องช่วยเล็งและอุปกรณ์ชี้เป้าด้วยแสงเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๗๒๐,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๖ มิ.ย. ๖๒
เป็นเงิน ๖,๗๒๐,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย ๒๘๐,๐๐๐.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด
(บริษัท พลูโต เน็ตเวิร์ค จำกัด)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑. พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
๒. ร.อ. อธิรัช วสุกุลสิริ
๓. ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15670621081.pdf