ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชุดตรวจวัดสารแบบไดโอดแอเรย์ (Diode Array Detector) ของเครื่องตรวจความถาวรของดินส่งกระสุนและวัตถุระเบิด


๑. ชื่อโครงการ ชุดตรวจวัดสารแบบไดโอดแอเรย์ (Diode Array Detector) ของเครื่องตรวจความถาวรของดินส่งกระสุนและวัตถุระเบิด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๙๙๕,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๙ เม.ย. ๖๒
เป็นเงิน ๒๑,๙๙๕,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย ๒๑,๙๙๕,๐๐๐.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด
(บริษัท ยู.เอ็ม.ซี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑. พ.ท. จักรวาล เรือนคำ
๒. ร.ท. ทวนชัย สติภา
๓. ร.ต.หญิง วรรณวิมล อุณหเลขกะ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15670638721.pdf