ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวนประมาณการ 3,306 คัน


1. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวนประมาณการ 3,306 คัน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 15กรกฎาคม 2562
เป็นเงิน 30,000,000.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จำกัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
6.2 ร.อ.อธิรัช วสุกุลสิริ
6.3 ร.ท.ยุทธเกียรติ กลัดทอง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15670658751.pdf