ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑๙ รายการ


1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑๙ รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙,๘๗๔.- บาท
4. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๙,๘๗๔.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาตามผลการจัดหาครั้งสุดท้าย (ย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ) / สืบราคาจากผู้ประกอบการ
จำนวน ๑ ราย ดังนี้
5.1 บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
5.2
5.3
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคาอ้างอิง
6.1 พ.อ.พงษ์ศักดิ์ อินทรเนตร ประธานกรรมการ
6.2 พ.อ.กิตติ สินสวัสดิ์ กรรมการ
6.3 พ.ท.ณรงค์ฤทธิ์ โฉมนาค กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15674082011.pdf