ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กล้องเล็งพาโนรามิค สำหรับปืนใหญ่ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร จำนวน ๖ กล้อง


๑. ชื่อโครงการ กล้องเล็งพาโนรามิค สำหรับปืนใหญ่ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๓๔๐,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ ก.ค. ๖๒
เป็นเงิน ๕,๓๔๐,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย ๘๙๐,๐๐๐.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด
(บริษัท ช. ทวี จำกัด (มหาชน))

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑. พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
๒. ร.ท. ทวนชัย สติภา
๓. ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๓  กันยายน  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15674814171.pdf