ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระบะพลาสติก สำหรับคลัง สป. จำนวน ๑๑,๘๐๒ อัน


๑. ชื่อโครงการ กระบะพลาสติก สำหรับคลัง สป.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔,๖๘๖,๐๗๘.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๕ ก.ค. ๖๒
เป็นเงิน ๓๔,๖๘๖,๐๗๘.- บาท ราคา/หน่วย ๒,๙๓๙.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด
(บริษัท จีพีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑. พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
๒. ร.ท. ทวนชัย สติภา
๓. ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๔  กันยายน  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15675821751.pdf