ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศราคากลาง ๒ ซื้อ สป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ และอื่นๆ ) รวม ๙๑ รายการ


1. ชื่อโครงการซื้อ สป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 4 ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย.
เอ็ม 16 เอ 4 และอื่นๆ ) รวม 91 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,044,834.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ณ วันที่ 3 พ.ค. 62, 15 พ.ค. 62
เป็นเงิน 14,044,834.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - ต่อหน่วย
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
5.1 ส.สืบราคาจากท้องตลาด 7 ราย ดังนี้
(1) บริษัท ยูไนเต็ด ดีเฟนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
(2) บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
(3) ห้างหุ้นส่วน สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำกัด
(4) บริษัท ฟีโก้ เทคโนโลยี จำกัด
(5) บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ( 1994 ) จำกัด
(6) บริษัท อาทีแอล อีควิปเมนท์ จำกัด
(7) หุ้นส่วนผู้จัดการ กิจการร่วมค้าง รักษ์ปฐพีกรุ๊ป
5.2 จ.61 ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ
ตามสัญญาซื้อเลขที่ (ศอ.) 2/2561 ลง 15 พ.ย. 60, สัญญาซื้อเลขที่ (ศอ.) 6/2562 ลง 14 พ.ย. 61,
สัญญาซื้อเลขที่ (ศอ.) 2/2562 ลง 9 พ.ย. 61
5.3 จ.62 ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ
ตามสัญญาซื้อเลขที่ (ศอ.) 1/2562 ลง 9 พ.ย. 61, สัญญาซื้อเลขที่ (ศอ.) 2/2562 ลง 9 พ.ย. 61,
ใบสั่งซื้อเลขที่ (ศอ.) 19/2562 ลง 29 ต.ค. 61
5.4 จ.กช. ราคาที่ได้จากการจัดหาของหน่วย กช.
ตาม ว. กช. ที่ กห 0441/1582 ลง 6 ธ.ค.61
6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ส. ทุกคน
6.1 พ.ท.นุโรจน์ พรหมประภัศร
6.2 ร.อ.กฤษณะ แก้วผลึก
6.3 ร.ท.พงศวัชร์ วณิชย์วรภัทร์
6.4 ร.ท.อัครเดช ศรีนวลชาติ

ประกาศ ณ วันที่ ๔  กันยายน  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15675861491.pdf