ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อม ปลซ. เรมิงตัน 870 รวม 44 รายการ


1. ชื่อโครงการซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลซ. เรมิงตัน 870 รวม 44 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,447,325.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ณ วันที่ 15 พ.ค.62
เป็นเงิน 10,447,325.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
5.1 ส.สืบราคาจากท้องตลาด 4 ราย ดังนี้
(1) บริษัท อาทีแอล อีควีปเมนท์ จำกัด
(2) ห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ สุทธิพันธ์ ( ธนบุรี ) จำกัด
(3) บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด
(4) บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ( 1994 ) จำกัด
6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ส. ทุกคน
6.1 ว่าที่ พ.ท.ยุทธภูมิ ภูสุข
6.2 ร.อ.กฤษณะ แก้วผลึก
6.3 ร.ท.อัครเดช ศรีนวลชาติ


ประกาศ ณ วันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15676587451.pdf