ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศราคากลาง สป. สำหรับใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม.(ซ้อมรบ) สนับสนุน สพ.ทอ. จำนวน ๕๐๐ นัด ( ดินประสิวฯ และอื่นๆ ) รวม ๘๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1. ชื่อโครงการ ซื้อ สป. สำหรับใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม.(ซ้อมรบ) สนับสนุน สพ.ทอ.
จำนวน ๕๐๐ นัด ( ดินประสิวฯ และอื่นๆ ) รวม ๘๐ รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 766,530.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ณ วันที่ 13 ส.ค.62, 15 ส.ค.62
เป็นเงิน 766,530.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
5.1 ส.สืบราคากลาง
(1) หจก. เจ.พี.ยูเนี่ยน
(2) บ.ทวีสินทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
(3) บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด
5.2 จ.กช. ราคาที่ได้จากการจัดหาของหน่วย กช.
ตาม ว.กช. ที่ กห 0441/2131 ลง 2 ก.ค. 62
5.3 จ.วศ. ราคาที่ได้จากการจัดหาของหน่วย วศ.ทบ.
ตาม หนังสือ ด่วนมาก วศ.ทบ. ที่ กห 0449/2445 ลง 19 มิ.ย. 62
5.4 ค. ควบคุมโดยกรมสรรพาสามิตร
ตามหนังสือ องค์การสุรา กรมสรรพาสามิตร ที่ อส ๑๗๔๔/๒๕๖๐ ลง ๙ พ.ย. ๖๐
5.5 จ.ยย. ราคาที่ได้จากการจัดหาของหน่วย ยย.ทบ.
ตาม หนังสือ ยย.ทบ. ที่ ต่อกห 0447/5549/36 ลง 27 มิ.ย. 62
5.5 จ.พธ.ทบ. ราคาที่ได้จากการจัดหาของหน่วย พธ.ทบ.
ตามหนังสือ พธ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0445/6258 ลง 3 ก.ค.62
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) ทุกคน
6.1 พ.ท.สมควร คงยิ่ง
6.2 พ.ท.ธนัท น้ำจันทร์
6.3 พ.ต.ศราวุธ ทองไชย


ประกาศ ณ วันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15676780461.pdf