ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง ซื้อของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ( กระบี่พร้อมฝักฯ และกล่องบรรจุฯ ) รวม ๒ รายการ .


1. ชื่อโครงการซื้อของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล
(กระบี่พร้อมฝัก และกล่องบรรจุ) รวม 2 รายการ
/ หน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,066,640.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) 24 ก.ค.62
4. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
4.1 จ.61 จัดซื้อจัดจ้างครั้งสุดท้าย ปี 2561 ( ตามใบสั่งซื้อที่ ศอ 38/2561 ลง 12 ก.ย. 61 )
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง )
5.1 พ.ท. สุรชัย เพร็ชดำ
5.2 ร.อ. กฤษณะ แก้วผลึก
5.3 ร.ท. พงศ์วัชร์ วณิชย์วรภัทร์


ประกาศ ณ วันที่ ๔  กันยายน  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15677535891.pdf