ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง ซื้อ สป. เพื่อผลิตดาบปลายปืน M9 พร้อมฝักดาบสีดำ จำนวน 1,000 ชุด ( เหล็กกล้าสำหรับเป็นแหนบฯ และอื่นๆ ) รวม 13 รายการ1.ชื่อโครงการซื้อ สป. เพื่อผลิตดาบปลายปืน M9 พร้อมฝักดาบสีดำ จำนวน 1,000 ชุด ( เหล็กกล้าสำหรับเป็นแหนบฯ และอื่นๆ ) รวม 13 รายการ
/ หน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,950,000.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างถึง ) 24 มิ.ย. 62
4. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
4.1 จ.61 จัดซื้อจัดจ้างครั้งสุดท้าย ปี 2561
( ตามสัญญาที่ ศอ 25/2561 ลง 28 ก.ย. 61 )
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างถึง )
5.1 พ.อ.สวรุจน์ สุภเวชย์
5.2 ร.อ.กฤษณะ แก้วผลึก
5.3 ร.ท.พงศ์วัชร์ วณิชย์วรภัทร์


ประกาศ ณ วันที่ ๖  กันยายน  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15677643981.pdf