ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗x๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี สาย (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M 15 A 2)


๑. ชื่อโครงการ กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗x๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี สาย
(บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M 15 A 2)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๐,๗๔๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ ก.พ. ๖๒
เป็นเงิน ๔๖๐,๗๔๐.-บาท ราคา/หน่วย ๔๒๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ พ.ท. จักรวาล เรือนคำ
๖.๒ ร.ท. ทวนชัย สติภา
๖.๓ ร.ต.หญิง วรรณวิมล อุณหเลขกะ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15681097061.pdf