ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ 00 (SG)


๑. ชื่อโครงการ กระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ 00 (SG)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐,๑๗๐.๒๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๘ ส.ค. ๖๒
เป็นเงิน ๙๐,๑๗๐.๒๐ บาท ราคา/หน่วย ๑๙.๔๕ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด ( บริษัท ไทยอามส์ จำกัด )

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
๖.๒ ร.ท. ทวนชัย สติภา
๖.๓ ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15681121991.pdf