ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒X๓๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา


๑. ชื่อโครงการ กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒X๓๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒,๒๐๙,๓๒๓.๘๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๕ ส.ค. ๖๒
เป็นเงิน ๔๒,๒๐๙,๓๒๓.๘๐ บาท ราคา/หน่วย ๑๑.๙๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด ( ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลต้า เทคโนโลยี )

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
๖.๒ ร.ท. ทวนชัย สติภา
๖.๓ ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15683415592.pdf