ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗ X ๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี สาย (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M 15 A 2) จำนวน ๓ แผนงาน


๑. ชื่อโครงการ กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗ X ๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี สาย
(บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M 15 A 2)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๒๗,๑๒๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๕ ก.ค. ๖๒
เป็นเงิน ๑,๕๒๗,๑๒๐.- บาท ราคา/หน่วย ๔๒๐.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด (บริษัท นันทเทรด จำกัด)
๕.๒ ตามผลการจัดหาครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (สัญญาเลขที่ ๔๖/๒๕๖๒)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑. พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
๒. ร.ท. ทวนชัย สติภา
๓. ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15683588871.pdf