ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.พยาบาล 4x4 แบบ 51 (4 เปล) และชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาดเบา 4x4 แบบต่าง ๆ


1. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.พยาบาล ๔x๔ แบบ ๕๑ (๔ เปล) และชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาดเบา ๔x๔ แบบต่าง ๆ จำนวน 2 แผนงาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 429,140.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562
เป็นเงิน 429,140.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บริษัท เอส.เอส.เอส. ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
6.2 ร.อ. อธิรัช วสุกุลสิริ
6.3 ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทองประกาศ ณ วันที่ ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15683634051.pdf
15683634053.pdf