ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน จำนวน ๔ รายการ


๑. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด 25 ตัน จำนวน 4 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 43,260.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562
เป็นเงิน 43,260.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายการที่ 1 ราคา EA ละ 1,350.-บาท
รายการที่ 2 ราคา EA ละ 1,460.-บาท
รายการที่ 3 ราคา EA ละ 480.-บาท
รายการที่ 4 ราคา EA ละ 1,960.-บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บริษัท เอกรัชต์ จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
6.2 ร.อ. อธิรัช วสุกุลสิริ
6.3 ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15683635991.pdf