ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๘ จำนวน ๒,๒๗๘ กระบอก


๑. ชื่อโครงการ ปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙,๙๘๑,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๕ ก.ย. ๖๒
เป็นเงิน ๘๙,๙๘๑,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย ๓๙,๕๐๐.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด
(บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑. พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
๒. ร.ท. ทวนชัย สติภา
๓. ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15686205421.pdf