ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด 2 1/2 ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวน 7 รายการ


1. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด 2 1/2 ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวน 7 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 240,654.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
เป็นเงิน 240,654.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
6.2 ร.ท. ทวนชัย สติภา
6.3 ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15686258381.pdf
15686258382.pdf