ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.เอ็ม 113 เอ 3 จำนวน 8 รายการ


๑. ชื่อโครงการ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.เอ็ม 113 เอ 3 จำนวน 8 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 997,100.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562
เป็นเงิน 997,100.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บริษัท กรุงเทพยุทธภัณฑ์ จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
6.2 ร.ท. ทวนชัย สติภา
6.3 ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15686879451.pdf
15686879453.pdf