ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อยางนอก - ยางใน ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ


1. ชื่อโครงการ ซื้อยางนอก-ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 621,740.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
เป็นเงิน 621,740.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 14/2562
ลง 27 พฤศจิกายน 2561 และสัญญาเลขที่ 32/2562 ลง 17 มกราคม 2562
5.2 ราคาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอล เอ็ม
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง ประธานกรรมการ
6.2 ร.ท.ทวนชัย สติภา กรรมการ
6.3 ร.ท.ยุทธเกียรติ กลัดทอง กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15688000301.pdf
15688000302.pdf