ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR จัดซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ (บรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร) สนับสนุนโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง จำนวน ๘ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๗,๐๒๗.๗๖ บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๘๙๙๗
ที่อยู่ของหน่วยงาน ๕๓ กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15869326001.pdf
๙  เมษายน  ๒๕๖๓ ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา