ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง ( ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืน และอื่น ๆ ) รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๗๕,๙๕๐.
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๘๙๙๗
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15870219051.pdf
๑๐  เมษายน  ๒๕๖๓ ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี