ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR จัดซื้อไม้ยางขนาด ๑" X ๒" X ๓.๐๐ ม. จำนวน ๓๘ ลูกบาศก์ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๔๙,๔๐๐.- บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๘๙๙๗
ที่อยู่ของหน่วยงาน ๕๓ กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15873526621.pdf
๑๖  เมษายน  ๒๕๖๓ ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา