ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR จัดหาชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับ ปลย. M ๑๖ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,960,000.- บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-243-8997
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15882333961.pdf
๓๐  เมษายน  ๒๕๖๓ ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี