ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อหมึกสำหรับพิมพ์กระสุน (๙๑๕๕E INK-BLACK-๘๑๕๘ ADDITIVE ) รวม ๓ รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๓๖๔,๐๐๐.- บาท
อีเมลล์ procsec_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๓ ๘๙๙๗
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15537652541.pdf
๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๒ ๕  เมษายน  ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล