ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 2 และอื่นๆ รวม 138 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 9,551,520.-บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-2438-997
ที่อยู่ของหน่วยงาน แผนกจัดหา ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15947130341.pdf
๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์