ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องสุขาอาคาร กองบัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก (อ่างล้างหน้าและอื่นๆ) รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 38,222.- บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2241-1382
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา