ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 11999016
อีเมลล์ procsec1_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 022414808
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15976357901.html
15976357902.html
15976357903.pdf
๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ