ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน โดนวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 56,852.- บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2241-1382
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา