ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อวัตถุดิบ วัสดุช่วยผลิต และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด 105 มม. ซ้อมรบ ( ดินประสิวและอื่นๆ ) รวม 79 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 443,417.65 - บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2243-8997
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15978979941.pdf
๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา