ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อไม้ยางขนาด ๑" X ๒" X ๓.๐๐ ม. จำนวน ๑๗ ลูกบาศก์ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 21,828.00 - บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๘๙๙๗
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15979818641.pdf
๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล