ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR จัดซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ ( ETHYL ALCOHOL ) ( บรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร ) เพื่อสนับสนุนการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม. ( ซ้อมรบ ) จำนวน ๕ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 4,392.35 บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2243-8997
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15979920981.pdf
๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา