ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๖,๐๐๐ ปอนด์ จำนวน ๙ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๑๕,๒๑๐,๐๐๐
อีเมลล์ procsec1_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๔๘๐๘
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15979931371.pdf
15979931372.pdf
15979931373.html
15979931374.html
๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ