ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด 105 มม. ( ปลอกกระสุนปืนใหญ่เบา วิถีโค้ง ขนาด 105 มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ ) จำนวน 1 รายการ (300 ปลอก)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,863,000
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 02 243 8997
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15982681871.pdf
๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา