ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อ พระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง ๙ นิ้ว พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ จำนวน ๑ รายการ ( ๙๔ ชุด )
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 517,000
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 02 243 8997
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15984198261.pdf
๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล