ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อกระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ จำนวน ๑ รายการ ( ๒๔๘ ชุด )
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๙๘๗,๐๔๐
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๓ ๘๙๙๗
ที่อยู่ของหน่วยงาน ๕๓ กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15985182981.pdf
๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา