ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR จัดซื้อไม้ยางขนาด ๑ นิ้ว X ๒ นิ้ว X ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ลูกบาศก์ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๒๓,๔๐๐.- บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๓ ๘๙๙๗
ที่อยู่ของหน่วยงาน ๕๓ กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15990331541.pdf
๑  กันยายน  ๒๕๖๓ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา