ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ ในการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น ( ดินประสิวฯ และอื่นๆ ) รวม ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๒๔๐,๖๖๑.- บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๓ ๘๙๙๗
ที่อยู่ของหน่วยงาน ๕๓ กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15990367081.pdf
๑  กันยายน  ๒๕๖๓ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา