ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อวัตถุดิบหลักในการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น จำนวน 800 กก. ( ดินประสิว และอื่นๆ ) รวม 26 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 222,913.92
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 022438997
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15494408621.pdf
๒๓  มกราคม  ๒๕๖๒ ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี