ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อชิ้นส่วน สป..สาย ขส. จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๔๐,๙๒๐.-
อีเมลล์ chettar@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 025012037
ที่อยู่ของหน่วยงาน 37 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ ถ.เลียบคลองรังสิต อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15496127911.docx
๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑ ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ร.ต.เชษฐา  ไร่ดี