ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR จัดซื้อชั้นวางปืนแบบล้อเลื่อน จำนวน ๘๐ ชุด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๑,๖๘๐,๐๐๐.- บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๘๙๙๗
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15626498071.pdf
๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒ ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา