ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ชิ้นส่วนซ่อม ปก. ขนาด ๗.๖๒ มม. เอ็มจี ๓ จำนวน ๓๕ กระบอก จำนวน ๙๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 7,245,510.-บาท
อีเมลล์ procses_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๘๙๙๗
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15650764921.pdf
๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี