ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ประกวดราคาซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 8 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 27,992,500.-บาท
อีเมลล์ procsec1_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2241-4808
ที่อยู่ของหน่วยงาน กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
53 ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15658394051.pdf
15658394052.pdf
15658394053.pdf
15658394054.pdf
15658394055.pdf
๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี