ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ซื้อไม้ยางขนาด ( ขนาด ๑” X ๒” X ๓.๐๐ เมตร ) จำนวน ๑๕ ลูกบาศก์ฟุต
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๑๙,๕๐๐ บาท
อีเมลล์ procsec_ind_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๓ ๘๙๙๗
ที่อยู่ของหน่วยงาน 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15489266641.pdf
๒๙  มกราคม  ๒๕๖๒ ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี