ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๕ ขนาด จำนวน ๑,๑๙๒ เส้น


ตามที่ กองทัพบก โดยศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๕ ขนาด รวม ๑,๑๙๒ เส้น โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
               จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๕ ขนาด จำนวน ๑,๑๙๒ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๕


(ลงชื่อ)  พล.ต.มังกร ว่านเครือ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๕

เอกสารแนบ
16653833171.jpg
16653833172.jpg